در واحد فنی و مهندسی شرکت پرتو توربین پارس از ابتدای مذاکرات با مشتری و ارائه پیشنهاد قیمت تا شروع تولید اقدامات ذیل بعمل می آید

در صورت عقد قرارداد ، ادامه مراحل به صورت زیر دنبال می گردد.